หลักสูตรของเราเหนือกว่าหลักสูตรการเรียนอินเตอร์ double degree ของที่อื่นเพราะ Finn เป็นสถาบันสอนหลักสูตร Level 5 Diploma จากประเทศอังกฤษ เมื่อเรียนจบนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี( Top up Degree) ในปีสุดท้ายได้โดยตรงกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลอังกฤษ

Finn เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2557 หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่กล้าการันตี 100% ว่า หลังจากจบการศึกษาที่นี่ นักศึกษาจะสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำที่เราแนะนำในต่างประเทศได้ เป็นการ เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ทางการศึกษาอย่างเต็มที่ เหมาะกับผู้เรียนที่มีความต้องการ เรียน อินเตอร์ ใน ไทย และ ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้เรียนจะได้รับวุฒิปริญญาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เลือกไปเรียนต่อในปีสุดท้ายซึ่งทุกมหาวิทยาลัยล้วนได้รับการรับรองคุณวุฒิและวิทยะฐานะจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ และเป็นที่ยอมรับของบริษัทในระดับโลก จึงทำให้ปัจจุบันนี้มีศิษย์เก่าของ Finn หลายคนสามารถเข้าทำงานแล้วกับทั้งบรรษัทข้ามชาติ และสายการบินระดับโลก รวมทั้งทำงานกับองค์กรเอกชนชั้นนำในต่างประเทศและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของไทยอีกด้วย

เป็นการ เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ทางการศึกษาอย่างเต็มที่ เหมาะกับผู้เรียนที่มีความต้องการ เรียน อินเตอร์ ใน ไทย และคว้าปริญญาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

โดย Finn ได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือขจรเกียรติเพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาในส่วนภูมิภาคโดยจัดตั้ง KIP ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาในการจัดให้มีการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเพื่อความสะดวกแก่ผู้เรียนอีกทางหนึ่ง เพราะการ เรียน หลักสูตร อินเตอร์เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในระดับสากล

สร้างโอกาสทางการศึกษา และการทำงานในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ Finn จึงได้เปิดให้มีหลักสูตรการเรียนทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้มากกว่าการเรียนในห้อง สิ่งที่จะได้รับคือความรู้และประสบการณ์จริงซึ่งถ่ายทอดจากทีมอาจารย์ระดับผู้บริหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพหลักสูตรจาก Finn เรียนอินเตอร์ ป ตรี จบเร็ว จึงตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้

ให้ KIP เป็นอีกทางเลือกที่ดี เป็นการลงทุนด้านการศึกษาที่คุ้มค่า ประหยัดเวลา และมีคุณภาพสำหรับคุณ

การเรียนปีที่ 1 และ 2 ในประเทศไทย  แบ่งภาคการเรียนเป็น 3 ภาคเรียน / ปี โดยช่วงภาคเรียน 1-4 จะเรียนภาคทฤษฎีผสมการปฏิบัติงาน และดูงานกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ในภาคเรียนที่ 5 และ 6 จะเป็นการฝึกงานกับบริษัทแบบเต็มเวลา โดยผู้เรียนจะได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำในสายอาชีพนั้นๆ

คุณวุฒิที่จะได้รับ เมื่อจบการศึกษา 2 ปีในไทย นักศึกษา KIP จะได้รับผลการเรียนและคุณวุฒิ Level 4,5 Diploma โดยตรงจากคณะกรรมการการศึกษาธิการของประเทศอังกฤษ และประทับตรารับรองโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual) เป็นหน่วยงานเดียวกับที่รับรองหลักสูตร A-Level, GCSE, BTEC เป็นต้น เพื่อควบคุมหลักสูตรการเรียน การสอน และการสอบ ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

การเรียนปีสุดท้ายคือปีที่ 3 จะเรียน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ อังกฤษ, ออสเตรเลีย หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้เลือกอีก 1 ปี เพื่อจบหลักสูตรปริญญาตรี

โดยการเรียนในปีสุดท้ายนั้น นักศึกษาจะยังมีทีมงานอาจารย์ของ KIP และ Finn คอยช่วยดูแลในเรื่องการทำรายงาน การเขียน Assignment และให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตตลอดเวลาที่อยู่ต่างประเทศ

ในปีที่ 3 นักศึกษาจะได้รับผลการเรียนและ “วุฒิปริญญาตรี” โดยตรงจากมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาเลือกไปศึกษาต่อโดยตรง เหมือนกับนักศึกษาที่ไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยนั้นๆตั้งแต่ปีแรก ทุกมหาวิทยาลัยล้วนได้รับการรับรองคุณวุฒิและวิทยะฐานะจากหน่วยงานการศึกษาของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ และเป็นที่ยอมรับของบริษัทในระดับโลก จึงทำให้ปัจจุบันนี้มีศิษย์เก่าของ Finn หลายคนสามารถเข้าทำงานแล้วกับทั้งบริษัทข้ามชาติ และสายการบินระดับโลก รวมทั้งทำงานกับองค์กรเอกชนชั้นนำในต่างประเทศและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของไทยอีกด้วย

หลังจากเรียนจบปีที่ 2 กับ KIP แล้วเรารับประกันว่าสามารถเรียนต่อปริญญาตรีได้ 100% และทางสถาบัน KIP และ Finn จะเป็นผู้ติดต่อประสานมหาวิทยาลัย รวมถึงที่พัก เอกสารต่างๆ และการทำวีซ่าให้ในทุกขั้นตอน

เปิดหลักสูตรเส้นทางสู่ปริญญาตรีภาคอินเตอร์อังกฤษให้กับผู้สนใจ โดยเรียนหลักสูตร level 4 , 5 Diploma เพื่อนำไปใช้เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ในระบบ Top up Degree เพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใน 3 ปี ช่วยให้เรียน อินเตอร์ ป ตรี จบเร็วขึ้นได้ในสาขาต่าง ๆ เช่น

คณะบริการธุรกิจ มีให้เลือกหลากหลายสาขา เช่น การบริการธุรกิจ การบริหารการจัดการองค์กรธุรกิจ การบริหารโลจิสติกส์และธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ การบริหารการตลาดออนไลน์และอื่น ๆ เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ บริหาร และสนใจ เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ การตลาด

คณะการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีให้เลือกหลากหลายสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจทัวร์ สำหรับผู้สนใจ เรียน ต่อ ป ตรี อินเตอร์ การท่องเที่ยว

COURSES OFFERED AT KIP FINN

Transcript and Bachelor Degree are provided directly from the universities. All universities are certified by the United Kingdom Government and the Office of the Civil Service Commission.

COURSES OFFERED

REGISTRATION AND TUITION FEES

KIP requires students to study in Thailand for 2 academic, and semester 5 and 6, They will be attending a full-time internship programme with top companies relating to their study fields.

TUITION FEES