ตั้งอยู่เมือง Preston ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประเทศอังกฤษ ห่างจากเมือง Manchester 1 ชั่วโมง บรรยากาศในเมืองน่ารักอบอุ่นและผู้คนเป็นมิตร อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศ มุ่งเน้นหลักสูตรความรู้และการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพจริง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมด้านการทำงานวิจัย จากนักวิจัยระดับโลกอีกด้วย

Tourism and Hospitality Major

  • BA (Hons) International Hospitality Management (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ)