มหาวิทยาลัย University of Wolverhampton เป็นมหาวิทยาลัยประจำเมือง มีนักเรียนชาวต่างชาติกว่า 2,500 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นหลักสูตรแบบคิด วิเคราะห์ และลงมือทำควบคู่กับทฤษฎีเพื่อประยุกต์ความสามารถในการทำงาน

Business Majors

  • BA (Hons) International Business(การบริหารธุรกิจ)

Tourism and Hospitality Major

  • BA (Hons) Hospitality Management
    (การจัดการการโรงแรมระหว่างประเทศ)